Veiligheidsvoorschriften

Veiligheidsvoorschriften

Bevat Sinaasappelterpenen. Gevarenaanduiding: Ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt irritatie aan ogen en huid. Zeer giftig voor in het water levende organismen. Kan in wateren langdurige schadelijke werking hebben.

Gezondheidsschade

Kan bij inslikken longschade veroorzaken. Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

Preventie

Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. – Niet roken.

Bij contact met de ogen; voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen, onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen.

Bij inslikken onmiddellijk de mond spoelen, geen braken opwekken. Onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. Niet in de afvoer of het riool afvoeren.

Verwijdering:

inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. Buiten het bereik van kinderen bewaren.

 

 

Kill Blue 250 ml

Kill Blue 250 ml

Intensief reinigingsmiddel op basis van natuurlijke voorkomende terpenen gewonnen uit Sinaasappelschillen en Alifatische Koolwaterstoffen.

Voor het snelle en effectief verwijderen van Jeansblauwe vlekken op bekleding van zitmeubilair en kunststofoppervlakken.

Gebruik / toepassing

Ideaal voor op witte salonbekleding!

Breng Kill Blue aan met een tissue op het te reinigen oppervlak en laat dit inwerken, neem het vervolgens weer af. Begin met opbrengen op oppervlak van ca. 20 a 30 cm groot en vervolgens opbrengen op het overige oppervlak in evenredige grootte.

Kill Blue bevat geen CKW’s of CFK’s. Bevat een aangename Citrus geur en droogt zeer snel op.

Aanwijzing

Test vooraf de geschiktheid van het product op de toe te passen ondergrond. Doe dit altijd op een onopvallende plaats van de te reinigen ondergrond.

Na het reinigen van leder,

het leder met een ledernabehandelings- verzorgingsproduct behandelen.

Inhoudsopgaaf volgens EU verorderning EG-VO 648/2004

Meer dan 30% alifatische  en aromatische koolwaterstoffen.

 

 

Bekijk in onze webshop of Inkoop informatie

Sinds 1947 dé wereldmarktleider op het gebied van desinfectie